Stort intresse för svenska X Shore - SWE - Båtliv

DEN NYA BÅTMODELLEN

heter Eelex 6500. Det ären 6,5 m öppen elmotor-båt, som skafnnasitvå modellerpå 6,5 m respektive 8 m. De ären vidareutveckling på X Shoresförsta prototyp, 8000 SmögenEdition, som lanserades somprototypimars 2018.

Drivande bakom bolaget ärKonrad Bergström med bas påLidingö. Konrad är entreprenörmed en bakgrundinom högtalareoch hörlurar, men även surfareoch båtmänniska sedan barnsben.

– Visionen med X Shore äratt ta fram en båt som passar ettmodernt liv. Det är viktigt att dengår långt och kan marschai25–30knop, säger Konrad Bergström.

– Den nya modellen kan körafera timmari25 knop med entoppfart på 40 knop. Den ska klara100 Nmilägre farter på 7–8 knop.

FÖR ATT UPPNÅsina mål har bo-laget tagit fram helt egen teknikefter att tidigare ha använt moto-rer från Torqeedo och batterierfrån BMW. Nu arbetar de blandannat med leverantörer somDE STORAmotortillver-karnautvecklar eldriftihögt tempo. Volvo Pentatestkör och har snart system ävenför fritidsbåtar.Nästa år ska Göteborgsföreta-get testa eldrift med enbart bat-terierien eldriven passagerarfär-jaiett projekt kallat ElectriCityiGöteborg. För säkerhets skulläven levererar till Försvaret.

-Vijobbar mycket med attsmältaininaturen. Framdriftenblir helt ljudlöst med en magne-tisk växellådaikombination mednya lager och en fyrbladig propel-ler från Rolls-Royce. Motorn harvitagit fram tillsammans med enschweizisk leverantör och batteri-cellerna är det senaste somfnnspå marknaden, berättar Konrad.

–Vianvänder en standardstor-lekför batterierna så att man kananvända själva kapslarna ävenför annan batteriteknik. Det ärett modulärt system med 90 res-pektive 120 kWh efekt.

X Shore vill ge mycket kWh tillen låg vikt. Det egenutveckladebatteriet sparar 30–40 procentviktjämfört med BMW:s batteri,enligt Konrad, men ger 120 kWhoch väger under 600 kg.

ETT HINDER FÖRatt sälja stora voly-mer av de eldrivna båtarna är dethöga priset.

– Nu kostar den nya modellencirka 3 Mkr. Det är tekniken somär dyr, men vitror att vikan säljaen hel del. Det ärfera platser därmanintefår ha båtar som drivsmed fossilbränsle. Om utveck-lingen med klimatet fortsätterkanske viinte allsfår ha fossil-drivna bilar eller båtar. vifårhoppas att viinte kommer dit,men tekniken går framåt snabbt.

– Priserna kommer att gå nermed volym och med tiden. Batte-rierna stårför nästan hälften avbåtens pris.

Source: Båtliv

Join our eElectric movement.

Get updates about X shore events, articles and product news to your inbox.

email*

name

phone

why are you signing up?

Potential buyer

Just curious about X shore

Press

I have read and accepted the terms & conditions